این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق تفکر استراتژیک قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری تفکر استراتژیک تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق تفکر استراتژیک در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.


تفکر استراتژیک برای دستیابی به یک منظر یکپارچه و کل-نگر، نیازمند توجه به جزئیات و ارائه تصویری کامل از جزئیات است. از این رو، تفکر استراتژیک به معنای تفکر استقرایی نیز است که پایین نگری باید از بالانگری حمایت کند. در تكامل رويكردهاي مرتبط با راهبرد مي بينيم كه مفهوم تفكر استراتژیک جايگاه مهمي يافته و نوع نگاه و رويكرد ما در چارچوب تفكر استراتژیک است كه نشان دهنده افق حركت و نحوه حركت ماست. در چنين رويكردي، لزوم وجود تفكر استراتژیک براي مواجهه با محيط متغير و پيچيده بسيار مهمتر از وجود برنامه هاي مدرن و گام به گام براي رسيدن به اهداف در قالب برنامه ريزي استراتژیک مي باشد. اين تفكر استراتژیک به نوعي توصيف كننده فضاي حركتي سازمان است و برنامه هاي استراتژیک را در بر مي گيرد و آنها را هدايت مي-كند.

در فضاي تفكر استراتژیک ابزارها و رويكردها متفاوت شده و لازم است به رويكردهايي پرداخته شود كه خصوصيات مورد نظر در تفكر استراتژیک مانند خلاقانه بودن، كل نگر بودن، جمعي بودن، چند بعدي بودن و ... را به همراه داشته باشند. از اين رو، رويكردهايي مانندآينده نگاري كه مبتني بر اين خصوصيات شكل گرفته اند، مي توانند بسيار مورد توجه بوده و كارايي داشته باشند(کرامت زاده و محمدی، ۱۳۸۷).


به اين ترتيب است كه برنامه ريزي استراتژیک جايگاه قبلي خود را از دست مي دهد و مفهوم تفكر استراتژیک در فضا راهبرد اهمیت بیشتری می یابد. در برنامه ریزی استراتژیک سعی می شود که در یک فرایند رسمی و مشخص، مجموعه ای از گزینه ها برای حرکت سازمان در افق معمولاً کوتاه مدت بیان شوند و از این رو یک رویکرد تجویزی، ساختاریافته و مبتنی بر این پیش فرض است که محیط نه چندان پویا و پیچیده است.

فهرست مطالب

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تفکر استراتژیک

۲-4 -تفکر استراتژیک
۲-5-تحول رويكردهاي راهبرد
۲-6 -تفکر استراتژیک و ابعاد آن
۲-7 -الگوهای مدیریت استراتژیک در بخش عمومی
۲-8 -کاربست مدیریت استراتژیک در سازمان‌های دولتی
۲-9- رشد یافتگی ورشد نیافتگی آرگریس
۲-۱6 -پیشینه تحقیق
۲-۱6-۱- تحقیقات انجام شده خارجی
۲-۱6-۲ -تحقیقات انجام شده داخلی
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع غیر فارسی